top of page

Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

Sanat Hukuku Enstitüsü

SANAT HUKUKU

ENSTİTÜSÜ

Değerli Sanat Hukuku Enstitüsü Ailesi,

Bu aydınlatma metni, Sanat Hukuku Enstitüsü gönüllülerinin, bağışçılarının, destekçilerinin, üyelerinin, abonelerinin ve paydaşlarının Sanat Hukuku Enstitüsü ile paylaştıkları kişisel verilerin Sanat Hukuku Enstitüsü tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kanun kapsamında, Sanat Hukuku Enstitüsü ‘Veri Sorumlusu’ sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Kişisel verilerinizi Enstitü genel merkezi, temsilcilikler, internet sitesi, banka, bağış siteleri, paydaşlarımız ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden Sanat Hukuku Enstitüsü ile paylaşabiliyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Sanat Hukuku Enstitüsü tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Onayı vermeniz dahilinde, bu kişisel verileriniz derneğimizin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimlerini gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve bağış ve gönüllülük çalışmalarını geliştirmek, hukuki network ağlarını genişletmek, konferans ve panellerimizin duyurularını yapmak, etkinlik koordinasyonlarını sağlamak, paydaşlarımız ile ortak etkinliklerde katılımı sağlamak gibi amaçlarla tarafımızca kullanılabilecektir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan derneğimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen bağışçılarımızın, gönüllülerimizin ve destekçilerimizin;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri sorumlusu sıfatıyla Sanat Hukuku Enstitüsü olarak;

1. Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,

2. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,

3. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

4. Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ediyoruz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak sanathukukuenstitusu@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

bottom of page